• Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 Những nội dung cơ bản về tiền tề do Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Bản chất của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, sự phát triển các hình thái tiền tệ, vai trò của tiền tệ

   47 p bvu 09/05/2018 4 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 Cung cầu tiền tệ do Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Cung tiền tệ, nhu cầu tiền tệ, cầu tiền tệ, cân đối cung cầu tiền tệ ở VN

   40 p bvu 09/05/2018 1 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 Các chế độ tiền tệ do Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn với các nội dung chính như: Chế độ tiền tệ, chế độ lưu thông tiền tệ ở Việt Nam, chế độ tiền tệ Việt Nam.

   60 p bvu 09/05/2018 3 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 Lạm phát Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Lạm phát là gì, Các loại lạm phát.

   18 p bvu 09/05/2018 2 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 3: Môi trường văn hóa và những rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn hóa, các yếu tố văn hóa, các khía cạnh và khuynh hướng văn hóa, rủi ro do môi trường văn hóa và cách phòng ngừa.

   17 p bvu 26/04/2018 3 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 5: Rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương, rủi ro trong soạn thảo và ký kết hợp đồng ngoại thương.

   34 p bvu 26/04/2018 2 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 2: Quản trị rủi ro chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị rủi ro, kiến thức cơ bản để quản trị rủi ro chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p bvu 26/04/2018 3 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 4: Môi trường pháp luật chính trị - kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường pháp luật, môi trường chính trị, môi trường kinh tế, xu hướng phát triển kinh tế thế giới và những rủi ro do môi trường kinh tế.

   39 p bvu 26/04/2018 3 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu rủi ro và các khái niệm có liên quan, quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p bvu 26/04/2018 3 1

 • Lecture Organic chemistry: Chapter 1 - L. G. Wade, Jr.

  Lecture Organic chemistry: Chapter 1 - L. G. Wade, Jr.

  Chapter 1 introduction and review the organic chemistry. The goal is for you to learn: Review concepts from general chemistry that are essen-tial for success in organic chemistry, such as the electronic structure of the atom, Lewis structures and the octet rule, types of bonding, electronegativity, and formal charges; predict patterns of covalent and ionic bonding involving C, H, O, N, and the halogens. Identify resonancestabilized structures...

   43 p bvu 06/01/2018 2 1

 • Lecture Organic chemistry: Chapter 2 - L. G. Wade, Jr.

  Lecture Organic chemistry: Chapter 2 - L. G. Wade, Jr.

  Chapter 2 - Structure and properties of organic molecules. To understand these aspects of molecular structure we need to consider how the atomic orbitals on an atom mix to form hybrid atomic orbitals and how orbitals on different atoms combine to form molecular orbitals. In this chapter, we look more closely at how combinations of orbitals account for the shapes and properties we observe in organic molecules.

   46 p bvu 06/01/2018 2 1

 • Lecture Organic chemistry: Chapter 5 - L. G. Wade, Jr.

  Lecture Organic chemistry: Chapter 5 - L. G. Wade, Jr.

  In this chapter, we study the three-dimensional structures of molecules to understand their stereochemical relationships. We compare the various types of stereoisomers and study ways to differentiate among stereoisomers. In future chapters, we will see how stereochemistry plays a major role in the properties and reactions of organic compounds.

   48 p bvu 06/01/2018 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số