Tài liệu nổi bật
 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm kiểm toán, các loại kiểm toán và một số vấn đề cơ bản về kiểm toán độc lập; lợi ích kinh tế của kiểm toán độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   22 p bvu 25/02/2022 22 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức khái quát về môi trường kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán; đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p bvu 25/02/2022 25 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm và yêu cầu bằng chứng kiểm toán; các phương pháp thu thập bằng chứng; đánh giá bằng chứng kiểm toán; quy trình phân tích bằng chứng kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p bvu 25/02/2022 21 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về những vấn đề chung của kiểm soát nội bộ; nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên; đánh giá kiểm soát nội bộ; phương pháp tiếp cận của kiểm toán viên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p bvu 25/02/2022 20 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán; giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán; phân bố thời gian quy trình kiểm toán báo cáo tài chính; thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   79 p bvu 25/02/2022 20 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về các công việc cuối cùng của kiểm toán viên trước khi phát hành báo cáo kiểm toán; và các loại ý kiến về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p bvu 25/02/2022 22 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Mục tiêu của bài giảng Bài 1: Tổng quan về kế toán là giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa kế toán, bốn nhiệm vụ của kế toán. Giải thích được một số từ ngữ quan trọng: kế toán tài chính, kế toán quản trị; kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, nghiệp vụ kinh tế, đối tượng kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng công tác...

   33 p bvu 25/02/2022 26 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 nội dung chính như: báo cáo kế toán; bảng cân đối kế toán; các trường hợp biến động của bảng cân đối kế toán; bảng kết quả hoạt động kinh doanh; liên hệ giữa bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các...

   24 p bvu 25/02/2022 20 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Các tài khoản kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Các tài khoản kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Tài khoản kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tài khoản kế toán; nguyên tắc ghi vào tài khoản; hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p bvu 25/02/2022 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về kế toán kép; các hình thức trình bày theo kế toán kép và nghiệp vụ kết chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p bvu 25/02/2022 20 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tầm quan trọng của việc tính giá một số đối tượng kế toán và một số quy định liên quan; tính giá tài sản cố định; tính giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p bvu 25/02/2022 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán quá trình sản xuất; kế toán quá trình tiêu thụ; kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p bvu 25/02/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số