• Bài giảng Phương pháp số - Chương 2: Các phương pháp số trong đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 2: Các phương pháp số trong đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 2: Các phương pháp số trong đại số tuyến tính trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp tìm nghiệm đúng, nghiệm xấp xỉ của hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng các phương pháp trên vào việc tính định thức của ma trận, tìm ma trận nghịch đảo, giải quyết các bài toán thực tế, đánh giá sai số của từng...

   29 p bvu 26/06/2020 42 1

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 1: Số xấp xỉ và sai số

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 1: Số xấp xỉ và sai số

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 1: Số xấp xỉ và sai số trình bày các nội dung chính sau: Vai trò và tầm quan trọng của Phương pháp số, sai số tuyệt đối và sai số tương đối, cách viết số xấp xỉ, qui tắc tính sai số, đánh giá sai số tính toán và sai số phương pháp.

   11 p bvu 26/06/2020 43 1

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 3: Phép nội suy và hồi quy

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 3: Phép nội suy và hồi quy

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 3: Phép nội suy và hồi quy trình bày các nội dung chính sau: Bài toán nội suy và hồi quy, phương pháp nội suy đa thức, biết cách tìm các đa thức nội suy, khớp đường cong - Nội suy Spline, giải bài toán bằng phương pháp bình phương tối thiểu.

   26 p bvu 26/06/2020 50 1

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến trình bày các nội dung chính sau: Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm, một số phương pháp lặp để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến, vận dụng các phương pháp trên vào các bài toán thực tế.

   21 p bvu 26/06/2020 38 1

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định trình bày các nội dung chính sau: Bài toán tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định, phương pháp tính gần đúng đạo hàm, qua đó biết cách tính giá trị gần đúng đạo hàm cho một hàm bất kỳ, phương pháp tính gần đúng tích phân xác định, qua đó biết cách tính...

   10 p bvu 26/06/2020 49 1

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân trình bày các nội dung chính sau: Vai trò và tầm quan trọng của bài toán giải gần đúng phương trình vi phân, phương pháp tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân, cách áp dụng các phương pháp trên vào việc giải quyết các bài toán thực tế, cách đánh giá sai số của từng...

   25 p bvu 26/06/2020 49 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về "Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất" bao gồm: Định nghĩa biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất, tham số đặc trưng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p bvu 26/05/2020 57 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 3 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 3 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quy luật Không -một – A(p); quy luật Nhị thức – B(n,p), quy luật Poisson, quy luật Đều – U(a,b), quy luật Đều – U(a,b), quy luật Chuẩn, quy luật Khi bình phương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p bvu 26/05/2020 61 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 4: Biến ngẫu nhiên hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều, bảng phân phối xác suất BNN hai chiều, bảng phân phối xác suất có điều kiện, tham số đặc trưng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p bvu 26/05/2020 60 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5+6 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5+6 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phương pháp mẫu, tổng thể nghiên cứu, mẫu ngẫu nhiên, thống kê, mẫu hai chiều, quy luật phân phối xác suất của một số thống kê, suy diễn về mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p bvu 26/05/2020 60 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 7: Ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phương pháp ước lượng điểm, phương pháp ước lượng khoảng, ước lượng tham số, ước lượng tham số ơ2, ước lượng tham số p. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p bvu 26/05/2020 59 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 - Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử và các loại biến cố, xác suất của biến cố, định nghĩa cổ điển về xác suất, định nghĩa thống kê về xác suất, nguyên lý xác suất lớn và nhỏ, định lý nhân xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p bvu 26/05/2020 59 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số