• Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 3 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 3 - Thạc Bình Cường

  Bài 3 - Lập kế hoạch thực hiện dự án. Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Các công cụ phục vụ quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thủ tục dự án, hồ sơ quản lý dự án, các biểu mẫu (forms), văn phòng dự án (project office), ms project – tool. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p bvu 27/12/2018 2 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 1 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 1 - Thạc Bình Cường

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về dự án công nghệ thông tin. Nội dung bài giảng này cung cấp cho người học những thông tin cơ bản nhất về môn học quản lí dự án công nghệ thông tin, tổng quan về quản lí dự án, dự án là gì, hành trình dự án, pha đề xuất hay quan niệm, vòng đời quản lý dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p bvu 27/12/2018 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu, các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p bvu 27/12/2018 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p bvu 27/12/2018 2 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung" trình bày một số khái niệm cơ bản, các hệ thống số và các phép toán dùng trong máy tính, biểu diễn và mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p bvu 27/12/2018 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p bvu 27/12/2018 2 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p bvu 27/12/2018 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm máy tính, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, hệ điều hành,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p bvu 27/12/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 2 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 2 - Thạc Bình Cường

  Bài 2 - Xác định dự án. Bài này gồm có những nội dung cơ bản sau: Xác định mục đích và mục tiêu dự án, làm tài liệu phác thảo dự án, xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án, kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p bvu 27/12/2018 1 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 7: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tài nguyên có thể bị xâm phạm, các hình thức tấn công, sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p bvu 27/12/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 5 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 5 - Thạc Bình Cường

  Bài 5 - Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thu thập và đánh giá hiện trạng, họp, quản lý cấu hình, kiểm soát thay đổi, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, lập lại kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p bvu 27/12/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 4 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 4 - Thạc Bình Cường

  Bài 4 - Các công cụ phục vụ quản lý dự án. Nội dung cụ thể trong bài gồm có: Các thủ tục dự án, hồ sơ quản lý dự án, các biểu mẫu (forms), văn phòng dự án (project office), ms project – tool. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p bvu 27/12/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số