• Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 5: ArrayList

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 5: ArrayList

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 5: ArrayList. Kết thúc bài học này bạn có khả năng: Hiểu và ứng dụng ArrayList, hiểu và ứng dụng các hàm tiện ích của Collections. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p bvu 25/10/2019 67 1

 • Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 2: Kiểu, toán tử, lệnh if, switch

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 2: Kiểu, toán tử, lệnh if, switch

  Kết thúc bài học này bạn có khả năng: Hiểu rõ và sử dụng kiểu nguyên thủy, lớp bao, chuyển đổi chuỗi sang kiểu nguyên thủy, sử dụng lệnh try…catch để bắt lỗi chuyển kiểu, hiểu và sử dụng toán tử, xây dựng biểu thức, sử dụng lệnh if, sử dụng lệnh switch case, biết cách tổ chức một chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p bvu 25/10/2019 65 1

 • Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 4: Lớp và đối tượng

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 4: Lớp và đối tượng

  Kết thúc bài học này bạn có khả năng: Hiểu rõ khái niệm đối tượng và lớp, mô hình hóa lớp và đối tượng, định nghĩa được lớp và tạo đối tượng, định nghĩa các trường, phương thức, định nghĩa và sử dụng hàm tạo, hiểu và sử package, sử dụng thành thạo các đặc tả truy xuất, hiểu được tính che dấu (encapsulation).

   32 p bvu 25/10/2019 58 1

 • Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 8: Kiến thức nâng cao về phương thức và lớp

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 8: Kiến thức nâng cao về phương thức và lớp

  Bài 8 - Kiến thức nâng cao về phương thức và lớp. Kết thúc bài học này bạn có khả năng: Hiểu sâu hơn về hàm tạo, phân biệt được tham biến và tham trị, sử dụng tham số biến đổi, biết cách sử dụng static, final; hiểu thuật toán đệ qui.

   24 p bvu 25/10/2019 65 1

 • Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Hàm toán học và lượng giác, hàm logic, hàm thống kê, hàm xử lý dữ liệu kiểu chuỗi, hàm tìm kiếm và tham chiếu, hàm xử lý dữ liệu kiểu ngày. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p bvu 26/09/2019 125 1

 • Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế. Nội dung trong bài này giới thiệu các hàm tài chính trong excel như: Các hàm khấu hao tài sản cố định, các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán.

   43 p bvu 26/09/2019 123 1

 • Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái niệm cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi nhập, tạo lập báo cáo động với pivot table. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p bvu 26/09/2019 98 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 1: Khái niệm cơ bản về môn học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu đề cương môn học, dữ liệu và thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ, giới thiệu phần mềm MS Access. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p bvu 26/09/2019 111 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 4: Thiết kế mẫu biểu Forms. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về mẫu biểu - Forms, sử dụng Form Wizard, sử dụng Form Design View, kỹ thật Sub-Form. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p bvu 26/09/2019 112 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Access. Nội dung trình bày trong chương gồm: Bảng dữ liệu và các thuật ngữ liên quan, kiểu dữ liệu và các thuộc tính của trường dữ liệu, mối liên kết và các kiểu liên kết, thuộc tính Lookup. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p bvu 26/09/2019 105 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 3: Truy vấn dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về truy vấn dữ liệu, các phép toán và hàm sử dụng trong truy vấn, các loại truy vấn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p bvu 26/09/2019 108 2

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 5: Thiết kế báo biểu Reports. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p bvu 26/09/2019 108 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số