• Bài giảng Công nghệ Java: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 1: Collection. Collection là một đối tượng mà nó nhóm các đối tượng khác thành phần tử và cung cấp các phương thức cơ bản để thêm, xóa, lấy, duyệt các phần tử. Bài này sẽ giúp người học hiểu được một số kiến thức cơ bản về collection. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p bvu 25/10/2019 141 1

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 2.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 2.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 2.2: Servlet. Bài này cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: Servlet init, web.xml, annotation, forward, redirect. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p bvu 25/10/2019 135 2

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 2.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 2.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 2.1: Servlet. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Servlet and architecture, Interface Servlet and the Servlet Life Cycle, HttpServlet Class, HttpServletRequest Interface, HttpServletResponse Interface, Project Servlet in Eclipse, HTTP get Requests, HTTP get requests containing data, HTTP post requests, redirecting requests to other resources, welcome files.

   41 p bvu 25/10/2019 113 1

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 3 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 3 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 3: MVC. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Mô hình lập trình truyền thống, mô hình MVC, ứng dụng MVC minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p bvu 25/10/2019 129 1

 • Bài giảng Microsoft Excel 2016

  Bài giảng Microsoft Excel 2016

  Bài giảng gồm các nội dung: tổng quan về MS Excel 2016, định dạng bảng tính, công thức và hàm, các thao tác với dữ liệu, đồ thị trong Excel, định trang và in ấn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.

   96 p bvu 25/10/2019 116 0

 • Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 3: Mảng và lệnh lặp

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 3: Mảng và lệnh lặp

  Kết thúc bài học này bạn có khả năng: Hiểu cấu trúc lệnh lặp và sử dụng các lệnh lặp While, Do…while, For; hiểu và áp dụng lệnh ngắt vòng lặp break, countinue; hiểu và sử dụng mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p bvu 25/10/2019 124 1

 • Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 6: Chuỗi và biểu thức chính quy

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 6: Chuỗi và biểu thức chính quy

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 6: Chuỗi và biểu thức chính quy. Kết thúc bài học này bạn có khả năng hiểu và sử dụng chuỗi, hiểu và sử dụng biểu thức chính qui. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p bvu 25/10/2019 79 2

 • Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 7: Kế thừa

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 7: Kế thừa

  Kết thúc bài học này bạn có khả năng: Nắm vững sự phân cấp thừa kế, tái sử dụng các lớp sẵn có, biết cách ghi đè phương thức, nắm vững lớp và phương thức trừu tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p bvu 25/10/2019 89 1

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng này tiếp tục cung cấp cho người học kiến thức về JSP - Standard Tag Library (JSTL). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các thẻ cơ bản (Core Tags), các thẻ định dạng (formatting and localization tags), các thẻ XML (XML Tags),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p bvu 25/10/2019 113 1

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài 4.1: JSP - Standard Tag Library (JSTL). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL), các thẻ cơ bản (Core Tags), các thẻ định dạng và địa phương hóa (Formatting and Localization Tags), các thẻ SQL (SQL Tags),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p bvu 25/10/2019 103 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 5: Struts & Spring Framework. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Struts, spring MVC, sự khác biệt giữa Struts và Spring MVC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   5 p bvu 25/10/2019 105 1

 • Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 1: Những khái niệm Java

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 1: Những khái niệm Java

  Kết thúc bài học này bạn có khả năng: Hiểu ngôn ngữ lập trình Java, biết cách thiết lập môi trường cho ứng dụng java, nắm cấu trúc chương trình Java, sử dụng công cụ NetBean, biết cách nhập dữ liệu từ bàn phím, biết cách xuất dữ liệu ra màn hình, biết cách thực hiện các phép toán số học, biết cách sử dụng các hàm toán học. Mời các bạn...

   28 p bvu 25/10/2019 121 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số