• Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 4: Controller

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 4: Controller

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 4: Controller trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng Controller, Cách thực hiện Controller. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   7 p bvu 24/03/2020 31 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 8: Giỏ hàng (Shopping cart)

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 8: Giỏ hàng (Shopping cart)

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 8: Giỏ hàng (Shopping cart) trình bày các nội dung chính sau: Online marketing, cách thức hoạt động của Shopping cart, xây dựng giỏ hàng, thiết kế view hiển thị giỏ hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   10 p bvu 24/03/2020 28 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 1: Mô hình MVC

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 1: Mô hình MVC

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 1: Mô hình MVC trình bày các nội dung chính sau: Mô hình MVC, xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   15 p bvu 24/03/2020 37 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng lớp Database, xây dựng Model. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   12 p bvu 24/03/2020 30 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 7: JQuery

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 7: JQuery

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 7: JQuery trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về jQuery, khai báo thư viện jQuey, jQuery hoạt động như thế nào, sử dụng jQuey. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   14 p bvu 24/03/2020 35 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 3: View

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 3: View

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 3: View trình bày các nội dung chính sau: Cách thức xây dựng View, cách thực hiện xây dựng View, bố cục của View, các kỹ xảo kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   7 p bvu 24/03/2020 36 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 9: Hoàn chỉnh ứng dụng

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 9: Hoàn chỉnh ứng dụng

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 9: Hoàn chỉnh ứng dụng trình bày các nội dung chính sau: Tạo link thân thiện, SEO website, đưa website lên host. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   15 p bvu 24/03/2020 29 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 3: Vòng lặp

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 3: Vòng lặp

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Vòng lặp do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, cách giải quyết bằng vòng lặp, phép toán logic, các cấu trúc lặp: while do, for, do while,...

   28 p bvu 27/02/2020 35 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 6: Xử lý dữ liệu

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 6: Xử lý dữ liệu

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Xử lý dữ liệu do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Một chút về các kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, kiểu chuỗi (string), các mẫu (template).

   21 p bvu 27/02/2020 39 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Câu lệnh lựa chọn do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.

   22 p bvu 27/02/2020 36 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Giới thiệu chung do Trương Xuân Nam biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Mở đầu, thuật toán, các cấu trúc điều khiển, máy tính và lập trình cho máy tính, giới thiệu ngôn ngữ C/C++. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p bvu 27/02/2020 31 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 2: Tuần tự

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 2: Tuần tự

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Tuần tự do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Các khái niệm cơ sở, định danh (identifier) / biến (variable), biểu thức (expression), phép gán, vài kiểu dữ liệu cơ bản, phân rã bài toán (vấn đề), hàm (function), nhập và xuất dữ liệu.

   24 p bvu 27/02/2020 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số