Tài liệu nổi bật
 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kế toán quản trị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề chung trong kế toán quản trị; khái niệm và phân loại chi phí; hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; dự toán ngân sách; phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận;...

   166 p bvu 26/11/2022 1 0

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Kế toán quản trị" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; định giá sản phẩm; thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn; thông tin thích hợp cho quyết định đầu tư dài hạn; phân tích báo cáo tài chính; phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh...

   189 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Bài tập kế toán chi phí: Phần 1 (Có lời giải mẫu)

  Ebook Bài tập kế toán chi phí: Phần 1 (Có lời giải mẫu)

  Phần 1 của tài liệu "Bài tập kế toán chi phí (Có lời giải mẫu)" cung cấp cho bạn đọc các bài tập về: chi phí và phân loại chi phí; tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính; tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p bvu 26/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập kế toán chi phí: Phần 2 (Có lời giải mẫu)

  Ebook Bài tập kế toán chi phí: Phần 2 (Có lời giải mẫu)

  Phần 2 của tài liệu "Bài tập kế toán chi phí (Có lời giải mẫu)" cung cấp cho bạn đọc phần lời giải các bài tập về: chi phí và phân loại chi phí; tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính; tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Bài tập kiểm toán căn bản: Phần 1

  Ebook Bài tập kiểm toán căn bản: Phần 1

  Ebook "Bài tập kiểm toán căn bản" trình bày tóm tắt lý thuyết, bài tập vận dụng và đáp án: Tổng quan về kiểm toán; Bằng chứng kiểm toán; Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p bvu 24/10/2022 6 0

 • Ebook Bài tập kiểm toán căn bản: Phần 2

  Ebook Bài tập kiểm toán căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập kiểm toán căn bản" tiếp tục trình bày tóm tắt lý thuyết, bài tập vận dụng và đáp án: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính; Phương pháp và nội dung kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   71 p bvu 24/10/2022 4 0

 • Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

  Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

  Trong bài viết này, tác giả phân tích thực trạng đổi mới của cơ chế tự chủ tài chính trong thời gian qua và đề xuất những kiến nghị nhằm thúc đẩy việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới.

   6 p bvu 24/10/2022 5 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số

  Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số

  Bài viết này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức Trường Đại học Tài chính – Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến “chiến lược lãnh đạo”, “hạ tầng công nghệ”, “văn hóa tổ chức”, “quy trình quản trị tri thức”, “thái độ của cá nhân người lao động” có ảnh hưởng...

   7 p bvu 24/10/2022 6 0

 • Ứng dụng 4.0 với nghề Kế toán – Kiểm toán kiến thức, kỹ năng cần trang bị

  Ứng dụng 4.0 với nghề Kế toán – Kiểm toán kiến thức, kỹ năng cần trang bị

  Bài viết Ứng dụng 4.0 với nghề Kế toán – Kiểm toán kiến thức, kỹ năng cần trang bị trình bày những ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành nghề Kế toán – Kiểm toán hiện nay; Yêu cầu của nhà tuyển dụng về ngành nghề Kế toán – Kiểm toán hiện nay; Kiến thức, kỹ năng cơ bản cần trang bị trong thời đại 4.0.

   5 p bvu 24/10/2022 3 0

 • Đánh giá vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường - góc độ nghiên cứu của trường đại học

  Đánh giá vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường - góc độ nghiên cứu của trường đại học

  Bài viết "Đánh giá vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường - góc độ nghiên cứu của trường đại học" được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng kiểm toán độc lập tại Việt Nam, qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của kiểm toán độc lập đối với nền kinh tế trong thời gian tới.

   9 p bvu 24/10/2022 6 0

 • Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty xây lắp

  Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty xây lắp

  Bài viết Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty xây lắp góp phần làm rõ hơn nữa những nội dung liên quan đến kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong các công ty xây lắp như: Tổng hợp lý thuyết về việc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định lợi nhuận kế toán, thu nhập chịu thuế...; Từ đó...

   7 p bvu 24/10/2022 4 0

 • Những nội dung đổi mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán trong doanh nghiệp

  Những nội dung đổi mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán trong doanh nghiệp

  Bài viết Những nội dung đổi mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán trong doanh nghiệp đề cập khái quát đến những nội dung đổi mới của TT200 về chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp hiện nay.

   8 p bvu 24/10/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số