Tài liệu nổi bật
 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt, nêu được vai trò của kế toán trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p bvu 23/08/2020 17 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   5 p bvu 23/08/2020 11 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi số kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm, tài khoản kế toán, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép, lập bảng cân đối tài khoản, tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p bvu 23/08/2020 17 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tài chính và báo cáo tài chính; khái niệm, kết cấu, ý nghĩa của các báo cáo tài chính, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính; những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p bvu 23/08/2020 15 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khoá sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận, các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán, lập BCTC đơn giản, một số tỷ số tài chính. Mời các...

   50 p bvu 23/08/2020 16 1

 • Kiểm toán nhà nước với vai trò chống tham nhũng và cơ cấu lại tài chính công

  Kiểm toán nhà nước với vai trò chống tham nhũng và cơ cấu lại tài chính công

  Ở Việt Nam, trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay, Kiểm toán Nhà nước càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiểm toán đánh giá một cách toàn diện, khách quan về việc khai thác, huy động, quản lý, sử dụng tối ưu các nguồn lực của đất nước, nhất là tài sản, tài chính công và chống tham nhũng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp...

   4 p bvu 23/08/2020 12 1

 • Vai trò của thông tin kế toán và kiểm toán trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam

  Vai trò của thông tin kế toán và kiểm toán trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam

  Cùng với các biện pháp nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện (TCTD) thì việc ghi chép, theo dõi và kiểm tra quá trình triển khai các hoạt động này cũng cần phải duy trì. Thông tin kế toán, kiểm toán sẽ đảm bảo sự ghi chép, theo dõi đầy đủ nhờ đó phục vụ quá trình kiểm tra, phân tích và đánh giá việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính về...

   3 p bvu 23/08/2020 12 1

 • Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - thực trạng và định hướng phát triển

  Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - thực trạng và định hướng phát triển

  Khu vực kinh tế doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được công nhận trên toàn thế giới vì vai trò quan trọng của chúng với sự phát triển của nền kinh tế. Các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa là bộ phận thiết yếu của hạ tầng kinh tế ở hầu hết các quốc gia đang phát triển và đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh...

   4 p bvu 23/08/2020 12 1

 • Nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp hiện nay

  Nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp hiện nay

  Bài viết sẽ trình bày các nội dung khái quát về KTNB, thực trạng KTNB trong doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN), trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và doanh nghiệp lớn (DNL), để từ đó đưa ra các đánh giá về thực tế này theo các khía cạnh những kết quả đạt được - những hạn chế tồn tại thời gian qua, làm cơ sở đưa ra các hàm ý chính sách, giải pháp...

   5 p bvu 23/08/2020 16 1

 • Vận dụng bản đồ nhiệt đánh giá rủi ro tiềm tàng trong kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện

  Vận dụng bản đồ nhiệt đánh giá rủi ro tiềm tàng trong kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện

  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi là chương trình NTM) là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực khác nhau ở nông thôn, và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

   7 p bvu 23/08/2020 11 2

 • Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất - một số vấn đề cần trao đổi

  Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất - một số vấn đề cần trao đổi

  Bài viết giới thiệu tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Bài báo nghiên cứu về nội dung và phương pháp xác định, nguyên tắc kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất dưới 2 góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.

   4 p bvu 23/08/2020 15 1

 • Kế toán trách nhiệm với việc lập dự toán và đánh giá dự toán

  Kế toán trách nhiệm với việc lập dự toán và đánh giá dự toán

  Lập dự toán về những chỉ tiêu SXKD một cách chi tiết, phù hợp với yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp tất cả thông tin về kế hoạch SXKD trong từng thời gian cụ thể và trong cả quá trình SXKD.

   5 p bvu 23/08/2020 12 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số