• Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p bvu 25/05/2019 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần, phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty cổ phần, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu, xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu, phát hành, hủy bỏ và tái phát hành cổ...

   39 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p bvu 25/05/2019 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

   42 p bvu 25/05/2019 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế liên quan dự phòng phải trả.

   28 p bvu 25/05/2019 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Vận dụng tiếp cận kiểm toán cho mỗi lĩnh vực kiểm toán trong kiểm toán nội bộ

  Vận dụng tiếp cận kiểm toán cho mỗi lĩnh vực kiểm toán trong kiểm toán nội bộ

  Bài viết dưới góc độ lý thuyết phân tích từ mục đích của những lĩnh vực kiểm toán, nội dung kiểm toán theo lĩnh vực để chọn lựa cách tiếp cận kiểm toán thích hợp cho cuộc kiểm toán. Bài viết đưa ra một mô hình kết hợp giữa kiểm toán theo rủi ro với những cách tiếp cận khác để thực hiện mỗi lĩnh vực kiểm toán.

   11 p bvu 25/05/2019 8 0

 • Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và năng lực cạnh tranh của các công ty kiểm toán Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

  Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và năng lực cạnh tranh của các công ty kiểm toán Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

  Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện kinh tế VN và thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả kiểm soát chất lượng (KSCL), tăng cường lợi thế cạnh tranh được xác định là vấn đề sống còn đối với việc tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp kiểm toán VN.

   12 p bvu 25/05/2019 8 0

 • Xác lập khung pháp lý kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm nước ngoài và bài học cho Việt Nam

  Xác lập khung pháp lý kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm nước ngoài và bài học cho Việt Nam

  Bài viết trình bày tóm tắt đặc điểm chuẩn mực kế toán quốc tế cho DNNVV và quy định kế toán cho DNNVV ở một số quốc gia tiêu biểu như Mỹ, Pháp, Romania, Trung Quốc và VN, đồng thời làm rõ sự khác biệt trong quy định giữa các quốc gia này, từ đó rút ra những vấn đề cần phải nghiên cứu và tiếp cận trong tiến trình hoàn thiện khung pháp lý kế...

   7 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Mô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn trong kế toán công tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Mô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn trong kế toán công tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bằng phương pháp nghiên cứu tổng quát hóa tài liệu và tổng hợp thông tin, mục tiêu chính của bài viết là cung cấp một bức tranh toàn cảnh về lý thuyết của MTEF cùng với việc triển khai tại ba quốc gia, qua đây rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc áp dụng ở VN trong thời gian tới.

   6 p bvu 25/05/2019 5 0

 • Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

  Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

  Việc ban hành các quy định mới này được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao bởi đây là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp nước ngoài có thể triển khai mở rộng kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam. Bài viết chỉ rõ những cơ hội, thách thức và khái quát một số điểm mới đáng chú ý để các doanh nghiệp nắm rõ...

   5 p bvu 25/05/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số