Tài liệu nổi bật
 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày những vấn đề chung của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Mời các bạn...

   176 p bvu 25/11/2020 2 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kho bạc, báo cáo tài chính, kế toán ngành lao động - thương binh và xã hội, kế toán bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của giáo trình.

   230 p bvu 25/11/2020 1 0

 • Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Lý thuyết hạch toán kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   80 p bvu 25/11/2020 2 0

 • Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   77 p bvu 25/11/2020 1 0

 • Đặc điểm của các doanh nghiệp bảo hiểm ảnh hưởng đến tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

  Đặc điểm của các doanh nghiệp bảo hiểm ảnh hưởng đến tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

  Bài viết phân tích một số đặc điểm cơ bản, riêng biệt cũng như rủi ro của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động KTNB trong các đơn vị này.

   5 p bvu 25/11/2020 1 0

 • Để kiểm toán nhà nước là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính và tài sản công

  Để kiểm toán nhà nước là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính và tài sản công

  Kiểm toán nhà nước (KTNN) được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ và hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 61/TTg ngày 24/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

   6 p bvu 25/11/2020 1 0

 • Kiểm toán môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và hướng áp dụng tại Việt Nam

  Kiểm toán môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và hướng áp dụng tại Việt Nam

  Bài viết với mục đích tìm hiểu vai trò và xu hướng phát triển KTMT tại các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao ASOSAI, INTOSAI, nghiên cứu những kinh nghiệm về KTMT từ các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) để từ đó đề xuất giải pháp triển khai áp dụng tại cơ quan KTNN Việt Nam trong thời gian tới.

   8 p bvu 25/11/2020 1 0

 • Kiểm toán hoạt động đầu tư tài sản cố định trong các ngân hàng thương mại

  Kiểm toán hoạt động đầu tư tài sản cố định trong các ngân hàng thương mại

  Bài viết từ cơ sở lý thuyết về kiểm toán hoạt động, đánh giá hiệu quả và lựa chọn dự án đầu tư để xây dựng một số chỉ tiêu đánh giá của kiểm toán hoạt động đầu tư TSCĐ; Đồng thời phân tích kinh nghiệm kiểm toán hoạt động đầu tư TSCĐ một số quốc gia phát triển và đưa ra bài học cho Việt Nam.

   8 p bvu 25/11/2020 1 0

 • Vận dụng trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương

  Vận dụng trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương

  Nghiên cứu này tiến hành khảo sát lý luận và thực tiễn vận dụng trọng yếu, qua đó, đề xuất cách thức xác định và vận dụng trọng yếu áp dụng cho kiểm toán chi ĐTPT trong các cuộc kiểm toán NSĐP.

   8 p bvu 25/11/2020 1 0

 • 25 năm hoạt động khoa học và công nghệ góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển kiểm toán nhà nước

  25 năm hoạt động khoa học và công nghệ góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển kiểm toán nhà nước

  Bài viết sẽ tập trung đánh giá 3 nội dung: (i) Những đóng góp của hoạt động KH&CN và thông tin Khoa học trong 25 năm qua đối với sự phát triển của KTNN; (ii) chỉ ra những tồn tại hạn chế; (iii) và đề xuất các kiến nghị giải pháp để nâng cao chất lượng KH&CN và thông tin khoa học của KTNN trong thời gian tới.

   9 p bvu 25/11/2020 1 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề tại kiểm toán nhà nước khu vực XII

  Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề tại kiểm toán nhà nước khu vực XII

  Kiểm toán chuyên đề được thực hiện tại nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, từ đó có đánh giá chung về lĩnh vực, nội dung nào đó và rút ra kết luận, kiến nghị sửa chữa những tồn tại, thiếu sót đặc trưng cho toàn bộ hệ thống. Bài viết trình bày một số vấn đề về kiểm toán chuyên đề nói chung và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán...

   6 p bvu 25/11/2020 1 0

 • Phương pháp kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro

  Phương pháp kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro

  Bài viết chỉ ra các ưu điểm của phương pháp, điều kiện áp dụng cũng như làm rõ hơn quy trình thực hiện phương pháp làm cơ sở nền tảng cho bộ phận kiểm toán nội bộ áp dụng nâng cao hiệu quả kiểm toán trong đơn vị.

   11 p bvu 25/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số