Tài liệu nổi bật
 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Mục tiêu của bài giảng Bài 1: Tổng quan về kế toán là giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa kế toán, bốn nhiệm vụ của kế toán. Giải thích được một số từ ngữ quan trọng: kế toán tài chính, kế toán quản trị; kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, nghiệp vụ kinh tế, đối tượng kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng công tác...

   33 p bvu 25/02/2022 25 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 nội dung chính như: báo cáo kế toán; bảng cân đối kế toán; các trường hợp biến động của bảng cân đối kế toán; bảng kết quả hoạt động kinh doanh; liên hệ giữa bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các...

   24 p bvu 25/02/2022 19 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Các tài khoản kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Các tài khoản kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Tài khoản kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tài khoản kế toán; nguyên tắc ghi vào tài khoản; hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p bvu 25/02/2022 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về kế toán kép; các hình thức trình bày theo kế toán kép và nghiệp vụ kết chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p bvu 25/02/2022 20 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tầm quan trọng của việc tính giá một số đối tượng kế toán và một số quy định liên quan; tính giá tài sản cố định; tính giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p bvu 25/02/2022 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán quá trình sản xuất; kế toán quá trình tiêu thụ; kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p bvu 25/02/2022 14 0

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế được biên soạn với 11 chương, trình bày và diễn giải các nội dung cơ bản của hệ thống IAS/IFRS. Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 1 sau đây sẽ gồm 5 chương với những nội dung về: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành...

   123 p bvu 20/01/2022 36 0

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 2 gồm có những nội dung chính sau: IAS 36 - Tổn thất tài sản, IAS 17 - Thuê tài sản, IAS 37 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, IAS 18 - Doanh thu, IAS 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   159 p bvu 20/01/2022 34 0

 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị

  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị

  Bài viết này đo lường nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Yên, qua khảo sát 110 doanh nghiệp trong khoảng thời gian tháng 7 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019.

   7 p bvu 20/01/2022 11 0

 • Những kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết cho nhân viên kế toán trong thời đại số

  Những kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết cho nhân viên kế toán trong thời đại số

  Công nghệ thông tin (CNTT) không ngừng phát triển một cách nhanh chóng, sâu rộng và ảnh hưởng của nó đến công việc kế toán càng ngày càng mạnh mẽ. Việc tìm hiểu các kỹ năng CNTT nào hiện nay cần thiết cho nghề kế toán sẽ giúp cho nhà trường xem xét lại sự phù hợp giữa chuẩn đầu ra về kỹ năng của chương trình đào tạo với yêu cầu thực tế....

   5 p bvu 20/01/2022 11 0

 • Tác động của môi trường ERP đối với tổ chức kế toán quản trị của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

  Tác động của môi trường ERP đối với tổ chức kế toán quản trị của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

  Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm xác định sự tác động của hệ thống ERP đến việc tổ chức KTQT trong các doanh nghiệp sản xuất, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị để để tổ chức KTQT của các công ty này được phù hợp và phát huy được hiệu quả.

   5 p bvu 20/01/2022 14 0

 • Nghiên cứu khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế mới về công cụ tài chính (IFRS 9) trong kế toán dự phòng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế mới về công cụ tài chính (IFRS 9) trong kế toán dự phòng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Các nghiên cứu trước cho thấy IFRS 9 mang lại hiệu quả lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như ghi nhận tổn thất rủi ro tín dụng sớm hơn với mức ghi nhận dự phòng rủi ro tín dụng cao hơn; ước tính tổn thất tín dụng kịp thời và đầy đủ, ổn định tính chu kỳ, tăng tính nhất quán, minh bạch của chất lượng thông tin tài chính,…

   11 p bvu 20/01/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số