• Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - Phân tích hệ thống tuyến tính bất biến liên tục trong miền thời gian trình bày về đáp ứng với ngõ bằng 0, đáp ứng xung đơn vị, đáp ứng với ngõ vào bất kỳ, tính ổn định của hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p bvu 24/06/2022 39 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace giới thiệu về biến đổi Laplace và các tính chất, hàm truyền và đáp ứng của hệ thống LTIC, sơ đồ khối và thực hiện hệ thống, ứng dụng trong hồi tiếp và điều khiển.

   100 p bvu 24/06/2022 40 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi Fourier giới thiệu nội dung về biễu diễn tín hiệu bằng tập tín hiệu trực giao, chuỗi Fourier lượng giác, chuỗi Fourier hàm mũ phức, đáp ứng của hệ thống LTIC với tín hiệu tuần hoàn.

   58 p bvu 24/06/2022 38 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - Phân tích tín hiệu liên tục dùng chuỗi Fourier gồm các nội dung biễu diễn tín hiệu không tuần hoàn bằng tích phân Fourier, biến đổi Fourier của một số hàm số thông dụng, các tính chất biến đổi Fourier, năng lượng tín hiệu,... Mời các bạn tham khảo!

   88 p bvu 24/06/2022 35 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - Cơ bản về tín hiệu và hệ thống gồm các nội dung cơ bản về tín hiệu, phân loại tính hiệu, các phép toán trên tín hiệu các loại tín hiệu thông dụng, hệ thống và phân loại hệ thống. Mời các bạn tham khảo!

   64 p bvu 24/06/2022 40 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 - Đáp ứng tầng số và bộ lọc tương tự gồm các nội dung đáp ứng tần số của hệ thống LTIC, biểu đồ Bode, thiết kế bộ lọc tương tự, bộ lọc Butterworth, bộ lọc Chebyshev, các phép biến đổi tần số, mạch lọc dùng Op-amp. Mời các bạn tham khảo!

   120 p bvu 24/06/2022 37 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 7 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 7 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 7 - Lấy mẫu tín hiệu giới thiệu về lý thuyết lấy mẫu, biến đổi Fourier rời rạc (DFT), biến đổi Fourier nhanh (FFT). Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p bvu 24/06/2022 38 0

 • Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 2: Tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất và các hệ điều khiển

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 2: Tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất và các hệ điều khiển

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 2: Tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất và các hệ điều khiển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm điện cơ bản; các hệ thống điều khiển; hệ điều khiển tập trung/DCS; yêu cầu công nghệ sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p bvu 24/06/2022 39 0

 • Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 3: Hệ thống điều khiển hơi và mức nước bao hơi

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 3: Hệ thống điều khiển hơi và mức nước bao hơi

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 3: Hệ thống điều khiển hơi và mức nước bao hơi. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: cấu tạo chung lò hơi; các đại lượng điều khiển lò hơi; chiến lược điều khiển lò hơi; hệ thống điều khiển cấp nước;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p bvu 24/06/2022 35 0

 • Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 6: Điều khiển công nghệ cho phần chính của nhà máy nhiệt điện

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 6: Điều khiển công nghệ cho phần chính của nhà máy nhiệt điện

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 6: Điều khiển công nghệ cho phần chính của nhà máy nhiệt điện. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các hệ thống điều khiển trong nhà máy nhiệt điện như chức năng, phương thức vận hành, tính chất vòng điều khiển, đo lường quá trình, ghép nối,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   21 p bvu 24/06/2022 40 0

 • Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 5: Các chế độ điều khiển lò hơi

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 5: Các chế độ điều khiển lò hơi

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 5: Các chế độ điều khiển lò hơi. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hệ thống điều khiển lò hơi theo tubin; hệ thống điều khiển tubin theo lò hơi; hệ thống điều khiển hỗ hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   9 p bvu 24/06/2022 38 0

 • Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 1: Tổng quan về nhà máy điện

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 1: Tổng quan về nhà máy điện

  Bài giảng Điều khiển nhà máy điện - Chương 1: Tổng quan về nhà máy điện. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm nhà máy điện; cấu trúc cơ bản nhà máy nhiệt điện (đốt than); nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện; nhà máy thủy điện và nguyên lí hoạt động thủy điện; đặc điểm nhà máy điện nguyên tử;......

   18 p bvu 24/06/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số