Tài liệu nổi bật
 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán thuế

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán thuế

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán thuế trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo học phần kế toán thuế tại trường Đại học kinh tế Nghệ An; Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần kế toán thuế theo hướng tiếp cận thực tiễn; Thực trạng và giải...

   88 p bvu 28/06/2021 62 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 142/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 142/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 142/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với công tác giám sát của Quốc hội, ứng dụng một số kỹ thuật phân tích dữ liệu vào các thủ tục đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính, một số vấn đề trong công tác kiểm toán xác định giá trị phần vốn nhà...

   71 p bvu 27/07/2020 119 1

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 143/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 143/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 143/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động quản lý rác thải vì sự phát triển bền vững, thực trạng và giải pháp tăng cường kiểm toán môi trường của Kiểm toán nhà nước, ảnh hưởng của các nhân tố tài chính tới ý kiến kiểm toán phát hành của các doanh...

   91 p bvu 27/07/2020 121 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số