Bộ sưu tập Kỹ thuật lập trình

Lập trình là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Và lập trình là một việc cần phải hội đủ mọi thành tố nghệ thuật, khoa học, toán học, và kỹ nghệ, ngoài định nghĩa khô khan. Để giỏi về lập trình, đọc sách là một trong những nguyên tắc cơ bản…và điều này càng chính xác trong ngành phát triển và lập trình phần mềm. Nếu bạn là người không thích đọc sách, có lẽ bạn nên chọn một công vi