Ảnh hưởng của số hóa đối với vai trò kiểm toán viên

Quá trình số hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải vươn lên về mọi mặt để có thể có được năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác về khối lượng thông tin, về tốc độ chuyển hóa thông tin, về tính đa dạng và giá trị. Bài viết đánh giá ảnh hưởng của số hóa tới vai trò của kiểm toán viên tại Việt Nam trên cơ sở số liệu khảo sát các kiểm toán viên và những người có liên quan đến kiểm toán.