Áp dụng phương pháp RBF-FD vào việc tính toán điện áp quá độ đường dây truyền tải điện

Bài báo này trình bày việc áp dụng Phương pháp sai phân hữu hạn miền thời gian sử dụng hàm bán kính cơ sở (Radial Basis Functionbased Finite Difference – RBF-FD) cho việc giải bài toán quá độ điện được định nghĩa bằng hệ phương trình vi phân phụ thuộc thời gian.