Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Hoàng Thị Hà

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành và phát triển; Một số khái niệm cơ bản có liên quan trong lĩnh vực công nghệ phần mềm; Trình bày thêm về vấn đề đạo đức nghề nghiệp liên quan tới lĩnh vực công nghệ phần mềm.