Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM)

Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm kiểm toán, các loại kiểm toán và một số vấn đề cơ bản về kiểm toán độc lập; lợi ích kinh tế của kiểm toán độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!