Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức khái quát về môi trường kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán; đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!