Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm và yêu cầu bằng chứng kiểm toán; các phương pháp thu thập bằng chứng; đánh giá bằng chứng kiểm toán; quy trình phân tích bằng chứng kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!