Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Công Án

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Vào ra (I/O) trong Java" giới thiệu về nhập xuất trong Java, lớp java.io.File, dòng nhập xuất, các dòng nhập xuất theo byte, các dòng nhập xuất theo ký tự, nhập xuất đối tượng, tập tin truy cập ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.