Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương mở đầu - Ngô Thanh Hùng

Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương mở đầu của tác giả Ngô Thanh Hùng giới thiệu tổng quát thông tin môn học, cung cấp thông tin cách thức đánh giá kết quả môn học và tài liệu tham khảo của môn học.