Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 Đại cương về tài chính do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được sự ra đời và phát triển của tài chính, hiểu được bản chất của tài chính, hiểu được các chức năng cơ bản của tài chính, hiểu được hệ thống tài chính.