Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - ThS. Hà Lâm Oanh

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 Tín dụng do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được sự ra đời và phát triển của tín dụng, hiểu được chức năng và vai trò của tín dụng, nắm được có các hình thức tín dụng trong nền kinh tế
thị trường, hiểu được tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng và
tín dụng nhà nước là gì.