Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được cấu trúc hệ thống ngân hàng trên thế giới và Việt Nam, hiểu được khái niệm, bản chất, chức năng và vai trò của NHTW, hiểu được khái niệm, mục tiêu, nội dung và các công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia,...