Bàn về tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán

Tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán là một bộ phận cấu thành của khối tài sản phá sản, bao gồm toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thương nhân phục vụ hoạt động thương mại, trừ một số tài sản do pháp luật quy định.