Các tội phạm về tình dục đối với trẻ em - pháp luật, thực tiễn và một số giải pháp

Bài viết phân tích các nhận thức khác nhau trong giới khoa học và thực tiễn về các tội phạm này, làm sáng tỏ những bất cập và vướng mắc xảy ra trên thực tế, đề xuất một số ý tưởng để tiếp tục hoàn thiện BLHS về các tội phạm tình dục đối với trẻ em và giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo vệ tốt nhất nhân phẩm, an toàn về tình dục cho trẻ em ở Việt Nam.