Cải tiến trọng số kết hợp kỹ thuật rút trích đa đặc điểm trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

Bài viết giới thiệu một mô hình đa đặc điểm kết hợp với sự cải tiến trọng số từ CFC (Class-Feature-Centroid) để phát hiện các báo cáo lỗi trùng nhau chính xác hơn. Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trên ba kho phần mềm chứa lỗi lớn từ Firefox, Eclipse và OpenOffice. Kết quả cho thấy rằng kỹ thuật của chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn từ 8-11 % khi so với các phương pháp được so sánh.