Chuyển đổi số – thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết đã phân tích hệ thống thanh toán điện tử mà các NHTM đã đang và triển khai thực hiện, đồng thời chỉ ra một số khó khăn trong việc chuyển đổi số của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh các ngân hàng toàn cầu đã bước vào giai đoạn thứ 3 của Fintech.