Cơ chế pháp lý bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục: Thực tiễn và một số vấn đề đặt ra ở Việt Nam

Cơ chế pháp lý trong việc bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục là chỉnh thể bao gồm thể chế pháp lý, thiết chế pháp lý, phương pháp, cách thức để các thiết chế pháp lý này hoạt động và các điều kiện để chỉnh thể này thực hiện được những hoạt động bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục trong thực tiễn.