Đánh giá hiệu quả của thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch bằng vật liệu siêu dẫn kiểu điện trở (R_SFCL) trong hệ thống điện phân phối có kết nối với nguồn phân tán

Bài viết đề xuất một chiến lược ứng dụng thiết bị SFCL vào hệ thống điện phân phối nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến dòng ngắn mạch vượt quá định mức cho phép và giảm sụt áp ngắn hạn trong lưới điện phân phối có kết nối với nguồn phân tán.