Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán; Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán; Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.