Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 1

Phần 1 của ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã trình bày về khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc soạn thảo ban hành, áp dụng quy chế dân chủ tại xã, phường. Qua phần này, người đọc có thể tìm hiểu: Quy chế dân chủ là gì? Việc ban hành, áp dụng quy chế dân chủ nhằm đặt được những mục đích gì? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.