Ebook Kinh tế Máy xây dựng và xếp dỡ - TS. Nguyễn Bính

Cuốn sách "Kinh tế Máy xây dựng và xếp dỡ" gồm có 2 phần với 7 chương. Trong đó, phần 1 trình bày những vấn đề chung về kinh tế máy xây dựng và xếp dỡ; phần 2 trình bày về tổ chức khai thác có hiệu quả các máy xây dựng – xếp dỡ. Mời các bạn cùng tham khảo.