Ebook Kỹ thuật nhiệt (Giáo trình dành cho sinh viên ngành Công trình) - Trịnh Văn Quang

Nội dung cuốn sách đề cập đến các nguyên lý và phương pháp tính toán quá trình truyền nhiệt -truyền ẩm nhằm khảo sát quá trình trao đổi nhiệt -ẩm trong các vật thể và cấu kiện xây dựng. Đồng thời cuốn sách cũng nêu lên ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu đến trạng thái nhiệt của chúng, từ đó có thể đánh giá chính xác trạng thái nhiệt -ẩm của các vật thể và các cấu kiện trong các công trình xây dựng.