Giáo trình Cơ sở thiết kế máy: Phần 1 - KS. Nguyễn Trường Lâm (chủ biên)

Giáo trình Cơ sở thiết kế máy do KS. Nguyễn Trường Lâm (chủ biên) biên soạn gồm 4 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu, trình bày cơ sở thiết kế máy, các chi tiết máy ghép.