Giáo trình Lập trình mạng với ngôn ngữ java: Phần 1

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thuần túy với nhiều đặc trưng ưu việt so với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác như tính độc lập với nên, tính bảo mật,... Mời các bạn cùng tìm hiểu về lập trình mạng với ngôn ngữ java thông qua 10 chương của giáo trình, trên đây là phần 1 sách gồm 5 chương đầu với nội dung sau: Giới thiệu những khái niệm căn bản về mạng máy tính, giới thiệu ngôn ngữ lập trình java, các luồng vào ra, lập trình đa tuyến đoạn, lập trình mạng với các lớp inetaddress, URL và URLConnection