Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trần Thành Trai

Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trần Thành Trai cung cấp cho học viên những kiến thức nhập môn các khái niệm về cơ sở dữ liệu, các chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc tham chiếu của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu; các mô hình dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp, mô hình quan hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!