Hệ thống thông tin kế toán của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

Bài viết này, nghiên cứu kinh nghiệm về hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.