Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm trong thi hành án dân sự

Bài viết đưa ra một số ý kiến liên quan đến các quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm trong thi hành án dân sự và đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định này.