Một phương pháp kiểm thử cơ chế điều khiển tự động phương tiện bay QuadPlane sử dụng kết hợp công cụ Matlab và X-Plane

Bài viết trình bày phương pháp kiểm thử mô hình điều khiển máy bay không người lái cánh bằng với cấu hình QuadPlane sử dụng kết hợp công cụ Matlab và X-Plane. Mô hình hệ thống mô phỏng, quá trình thiết lập môi trường mô phỏng cũng như cơ chế điều khiển tự động quá trình cất cánh, bay hành trình và quá trình hạ cánh của phương tiện Quadplane được trình bày chi tiết trong bài báo. Thông qua kết quả kiểm thử các kịch bản điểu khiển tự động phương tiện bay cho thấy thuật toán điều khiển tự động cho UAV cấu hình QuadPlane có thể tin cậy về mặt lý thuyết và khả thi khi áp dụng cho một số tình huống được mô phỏng khảo sát theo thời gian thực. Mời các bạn cùng tham khảo!