Một số đề xuất nhằm bảo đảm quyền con người của bị can, bị cáo khi áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam

Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã có những thay đổi cơ bản trong quy định về các biện pháp ngăn chặn nói chung và biện pháp ngăn chặn tạm giam nói riêng theo hướng tôn trọng và đề cao quyền con người trong tố tụng hình sự so với BLTTHS năm 2003 trước đây.