Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện vai trò của cơ quan thi hành án dân sự

Bài viết sau đây sẽ nghiên cứu về vai trò của cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện nay, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.