Một số vấn đề về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền riêng tư, quyền của cá nhân đối với hình ảnh

Quyền về đời sống riêng tư và quyền của cá nhân đối với hình ảnh là quyền nhân thân của cá nhân được BLDS ghi nhận và bảo vệ. Chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền về đời sống riêng tư và quyền của cá nhân đối với hình ảnh có thể phải chịu nhiều loại trách nhiệm pháp lý khác nhau.