Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

Bài viết chỉ ra những hạn chế và yếu kém của đội ngũ kế toán Việt Nam hiện nay, qua đó đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành này tại các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community – AEC).