Nghiên cứu mô phỏng, tính toán sự tương tác thủy động giữa chong chóng và thân tàu bằng phương pháp Ranse

Bài viết trình bày kết quả mô phỏng tính toán các hệ số tương tác giữa chong chóng và thân tàu dựa trên phương trình Navier – Stokes với số Reynolds trung bình (RANSE).