Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty và quản trị rủi ro của các Ngân hàng TMCP Việt Nam

Quản trị công ty đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và thực hành trong những năm gần đ y bởi vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung. Bài viết tiếp cận mô hình cơ chế quản trị công ty để nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty và quản trị rủi ro đặc biệt là rủi ro tài chính của các ngân hàng TMCP Việt Nam.