Phân loại gói tin IPV6 dựa trên cây kết hợp

Bài viết dựa trên cấu trúc cây Đa bit và cây Ưu tiên để đề xuất cấu trúc cây kết hợp sử dụng để phân loại gói tin IPv6 theo một chiều nhằm tận dụng được các ưu điểm về tốc độ và không gian lưu trữ trong quá trình phân loại.