Phân tích tĩnh ổn định điện áp khi có máy phát điện gió DFIG

Các phân tích tĩnh ổn định điện áp thường tiến hành theo phân tích độ nhạy V-Q hay phân tích Q-V modal. Các phân tích này dựa trên ma trận Jacobian của bài toán trào lưu công suất và còn được gọi là phân tích ổn định nút phụ tải. Khi có máy phát điện gió kiểu DFIG vận hành theo mode PQ, các nút điện gió được coi như nút PQ. Do có các ràng buộc về các bộ biến đổi công suất, các nút PQ này sẽ trở nên đặc biệt và điều này ảnh hưởng tới phân tích ổn định điện áp. Bài báo khảo sát mức độ xâm nhập và vị trí kết nối điện gió trên quan điểm ổn định điện áp. Ví dụ áp dụng cho mạng điện 14 nút.