Phát triển công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn hiện nay

Bài viết tập trung phân tích những nội dung cơ bản, những lợi ích cơ bản của ngân hàng số. Đồng thời cũng phân tích bốn thách thức cơ bản nhất về phát triển ngân hàng số trên thế giới hiện nay. Một số liên hệ với thực tiễn triển khai tại Việt Nam hiện nay và đưa ra khuyến nghị.