Phát triển tiền kỹ thuật số và công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn nền kinh tế hội nhập quốc tế hiện nay

Việt Nam đang tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sôi động. Do đó, xu hướng phát triển nền kinh tế số trên thế giới đang tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là tiền kỹ thuật số, công nghệ ngân hàng số. Bài viết đưa ra những phân biệt cơ bản về những khái niệm, từ ngữ, giao dịch nói trên, khái quát thế giới và Trung Quốc, triển khai tại Việt Nam.