Phương pháp phân loại nhanh mã độc sử dụng mạng nơron tích chập

Bài viết này đề xuất một phương pháp phân loại nhanh mã độc sử dụng mạng nơron tích chập Convolutional Neural Networks (CNN) với dữ liệu đầu vào là ảnh ASM. Cụ thể, phương pháp dựa trên phần mềm dịch ngược để tạo ra tệp tin ASM và biểu diễn phần thông tin đặc tả cấu trúc của tệp tin dưới dạng chuỗi điểm ảnh.